De 1ste pijler van het Belgische pensioenstelsel omvat het wettelijk pensioen.

In België heeft iedereen die werkt recht op wettelijk pensioen.

Hoeveel u precies ontvangt hangt af van uw professioneel statuut, uw brutoloon, het aantal gewerkte jaren en uw familiale situatie, en wordt berekend aan de hand van volgende formule:

Wettelijk rustpensioen = 60% x totaal loon (beperking door loonplafond) x beroepsloopbaanjaren
45Bovendien wordt de uitkering beperkt door de toepassing van een loonplafond: 52.760,95 EUR (cijfers 2013)

 

Dit wettelijk pensioen volstaat geenszins om de levensstandaard na pensionering te behouden.
Het algemeen gemiddeld Belgisch pensioen bedraagt zo’n 1.200 EUR.

Om uw pensioen aan te vullen beschikt u over verschillende oplossingen, waarin zowel uzelf als uw werkgever een rol spelen:

Via uw werkgever:
De Groepsverzekering

Op eigen initiatief:
Pensioensparen
Lange termijnsparen

voor meer informatie over het wettelijk pensioen kunt u de website van de rijksdienst voor pensioenen raadplegen:
www.onprvp.fgov.be