Geschreven in Actueel

Bijna elke ondernemer beschouwt een degelijke brandverzekering als een evidentie. Logisch, het patrimonium van een onderneming is immers vaak het resultaat van jarenlange inspanningen en investeringen. Dit moet dan ook op een correcte manier beschermd worden. Een aangepaste brandverzekering zorgt ervoor dat eventuele materiële schade is afgedekt.

Wat veel ondernemers onderschatten is dat bijna elke materiële schade ook economische en commerciële gevolgen heeft. Ook al zorgen uw makelaar en verzekeringsmaatschappij voor een snelle schaderegeling, een vermindering of zelfs stopzetting van de activiteit zal altijd financiële gevolgen hebben.
Een kort voorbeeld kan dit het best illustreren:
Door een brand wordt een deel van een productiehal en een machine beschadigd. De brandverzekeraar zal de schade aan de hal en de machine betalen, maar de herstelling van het gebouw en het vervangen van de machine vragen tijd. De normale productie zal hierdoor verminderen of stilvallen terwijl alle vaste kosten blijven doorlopen. De inkomsten zullen onmiddellijk dalen. Door(dat contractverplichtingen niet of niet tijdig kunnen worden nagekomen, kan het bedrijf zelfs zijn klanten verliezen.

Een brand kan dus de financiële draagkracht en zelfs het voortbestaan van een onderneming in gevaar brengen.

Een aanvullende bedrijfsschadeverzekering verzekert het winstverlies en de vaste kosten van een onderneming en dekt ook eventuele bijkomende kosten die gemaakt werden om de schade te beperken. Ze beschermt het bedrijf dus tegen de financiële gevolgen van een verzekerde materiële schade.

Een goede bedrijfsschadeverzekering lijkt dus even onontbeerlijk als een degelijke brandverzekering. En toch blijkt dit niet uit de praktijk. Minder dan 30% van de ondernemingen heeft een dekking voor bedrijfsschade, terwijl de helft van deze bedrijven de gevolgen van een ernstige schade niet overleeft.

Waarom hebben zo weinig ondernemingen dan een dekking voor bedrijfsschade? Is het onwetendheid of onbekendheid? Het is in ieder geval zo dat veel bedrijfsleiders de mogelijke gevolgen van een brandschede onderschatten. Nochtans kunnen de kosten van de bedrijfsschade snel hoger oplopen dan deze van de oorspronkelijke materiële schade.
Vooral bij kleinere ondernemingen merken we dat een bedrijfsschadeverzekering nog eerder als een luxe dan als een noodzaak wordt beschouwd.

De relatieve onbekendheid van deze verzekering is een tweede oorzaak van haar beperkte populariteit. Zeker in vergelijking tot de brandverzekering is de bedrijfsschadeverzekering bij ons – en dit in tegenstelling tot onze buurlanden – veel minder ingeburgerd.

De laatste reden zit hem in de verzekering zelf en ondersteunt de twee vorige. Een juiste bedrijfsschadedekking afsluiten voor een onderneming is complex en vraagt maatwerk. Om die reden werd de verzekering door veel makelaars stiefmoederlijk behandeld, wat haar bekendheid niet ten goede kwam.

Nochtans heeft de makelaar een zeer belangrijke rol bij het afsluiten van een bedrijfsschadeverzekering. Iedere onderneming is anders en loopt ook andere risico’s. Een IT bedrijf zal niet dezelfde gevolgschade hebben als een bakkerij. Dit biedt de makelaar de mogelijkheid zeer gericht advies te geven.
In samenspraak met de bedrijfsleiding dient men een grondige analyse te maken van de bedrijfsactiviteit en het productieproces om op basis hiervan de mogelijke risico’s te achterhalen. Dit mag zeer ruim worden bekeken aangezien men niet alleen rekening moet houden met de karakteristieken van de onderneming maar ook met externe factoren, zoals het mogelijk in gebreke blijven van leveranciers.
Op basis van deze studie kan de makelaar samen met de bedrijfsleiding een continuïteitsplan opstellen waarbinnen ook de te verzekeren waarborgen, kapitalen en de uitkeringsperiode worden vastgelegd.

Het resultaat is een volledige dekking die de levensverzekering van de onderneming vormt.

Ondanks de nog te lage onderschrijvingsgraad van bedrijfsschadeverzekeringen is er de laatste jaren een positieve evolutie merkbaar. De meeste makelaars zijn technisch beter onderlegd en ook de ondernemers zijn zich al beter bewust van de risico’s. Bovendien ziet iedere bedrijfsleider zich door het toenemend belang van de bestuurdersaansprakelijkheid ook genoodzaakt zijn onderneming zo goed mogelijk te beschermen.

De huidige economische situatie maakt de impact van een ernstige schade nog groter en geeft ondernemers een extra reden om de continuïteit van hun onderneming te verzekeren.